Studenterna bloggar:

Den här gången har vi bjudit in studenterna att själva berätta om undersökningarna. Spännande läsning, direkt från groparna!

Anläggning A8000 – ”Limpan”

Oj vad den här veckan har gått snabbt! Vi har nu lämnat förra veckans regn och gegga bakom oss och har kommit igång ordentligt i anläggningen. Vad det är vi gräver är fortfarande lite av ett mysterium, Lars Andersson sammanfattade det väldigt bra när han sa ”Den här anläggningen är ganska tyst, den pratar inte med oss”.
När vi började gräva den här anläggningen förra året fick den ganska snabbt namnet ”Limpan” på grund av formen och det lever väl fortfarande kvar. Då lämnades även en ”brödskiva”, en profil, kvar av både pedagogiska och vetenskapliga skäl. Den är numera borttagen och de laborativa arkeologerna har tagit prover av jorden och med hjälp av de proverna hoppas vi kunna få en datering av ”Limpan”.

Många teorier har flödat under utgrävningen. Är det ett hus eller är det en grav? Eller kanske något helt annat? Efter den gångna veckan börjar vi närma oss ett svar. Vi börjar se spår av det vi tror är det som var markyta under tidig järnålder. I den markytan har man anlagt den stora runda stensättningen och den har sedan täckts av ett lager jord och blivit bevuxet av gräs och annan växtlighet. Efter det här har någonting mystiskt skett, någon eller några har rört om i graven. Man har öppnat upp gravens mitt där man sedan har kört ner två stora stenar. I samband med detta har man byggt kantkedjan runt och täckt graven med ett tjockt lager av lera. Varför man har gjort detta vet vi faktiskt inte riktigt, det finns många teorier och fler tillkommer hela tiden. Ibland är forntidens människor riktigt svåra att förstå sig på!

Nästa veckas projekt är att undersöka de stora stenarna i mitten av den runda stensättningen. Vi vill veta hur, när och varför de hamnat där. Det ska bli mycket spännande att se vad som gömmer sig därunder, förhoppningsvis får vi svar på våra frågor. ”Limpan” har visat sig vara en väldigt komplicerad anläggning men det har varit otroligt lärorikt och framför allt kul att få vara med och gräva här. En vecka är kvar och vi hoppas på bra väder och fler spännande teorier!

Sabina Larsson

Anläggning A120, hus, grav eller både och?

På slänten strax sydost om Såstaholm ligger en av anläggningarna som undersöks i år. Vi är sex stycken kandidatstudenter och lika många förstaårsstudenter som gräver under ledning av Lena Holmquist ifrån Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Anläggningen vi undersöker tillhör gravfältet RAÄ 35:1, och innan utgrävningarna startade antogs den vara en rektangulär stensättning. P.g.a. sin väst-östliga orientering kunde den eventuellt vara en tidigkristen skelettgrav vilket det finns flera exempel på, inte minst i det direkta närområdet.

Efter att grässvålen avlägsnats och stenarna i anläggningen rensats fram började redan en del nya frågetecken och funderingar uppstå. Ytterligare stenar samt tre sotiga och runda/ovala ytor, ca 1 meter i diameter stora, framkom. Den rektangulära kantkedjan (stenraden runt anläggningen) omgärdar också två centrala och markfasta stenblock. Vad innebär dessa? Är detta verkligen en grav, eller kan det vara flera? Kan stenraderna kanske utgöra en stensyll åt en byggnad? Eller kan det kanske vara både och? I så fall, vilka eller vilken hör till vilken tid och hur relaterar dem till varandra och övriga fornlämningar i Brobyområdet?

Det första undersökta sotlagret innehöll vad som kan tillhöra den yngsta fasen i anläggningen. Vad som först tolkades som en uppbränd engångsgrill tros nu istället ha varit ett bildäck, uppbränt på platsen. Intill ytan framkom också en järngaffel. Visserligen ser den ålderdomlig ut men är sannolikt inte särskilt gammal. Många av fynden som gjordes de första dagarna, i form av metallskrot, krossat glas och keramik, hör kanske ihop med uppförandet av nuvarande Såstaholm vid förra sekelskiftet.

Det andra sotlagret, i mitten av anläggningen, går betydligt djupare ned. Det begränsas av en stenring och innehöll både kol och skörbränd sten. I detta, som tolkas som en härd, har det påträffats ett par bitar keramik. Vi har ingen säker datering av skärvorna men det står klart att den är förhistorisk och sannolikt ifrån järnåldern. Vi har också tagit jordprover intill härden för en makrofossilanalys. Analysen kan visa organiska rester i form av fröer eller små ben och ge en indikation om exempelvis vad som har tillagats och ätits på platsen. När vi tar oss längre ner hoppas vi, förutom mer keramik, också hitta äldre kol som kan datera den troliga härden.Fig1_A120_efter-avtorvning-från-V

Det tredje sotlagret är det än så länge för tidigt att sia om, men det liknar en härd även det. Här i påträffades bl.a en fin blå segmenterad pärla i glas, troligen vikingatida. Intill detta har också brända ben, bränd lera och keramik påträffats. Flera stenar dyker också upp intill det största av de markfasta blocken och här har ytterligare brända ben och kol dykt upp. Frågelådan fylls på ytterligare, är det kanske en blockgrav detta? Och hur relaterar den till härden och stenraden runt om?
Oavsett om vår anläggning (som fått namnet A120) visar sig vara ett hus, en grav eller flera, bådadera eller någonting helt annat, är erfarenheten som vi studenter får med oss ovärderlig. Det är fantastiskt stimulerande och inspirerande att få höra såväl förbipasserande besökares, skolbarns och gästande arkeologers tolkningar och funderingar kring anläggningen och att vara en del i den dialog som uppstår.
Efter helgen inleder vi sista veckan av fältarbete och hoppas då närma oss en betydligt klarare bild av vår anläggning än den som levereras här och nu. Så för att citera en av våra dagliga gäster, Täby hembygdsförenings egna Leif Grönwall, som dokumenterar vårt arbete i tidningen Forntidsnytt: ”den som gräver får se”.

Philip Bergström
Beatrice Krooks
Peter Nelson
Kristian Gustavsson Järvenpää
Oscar Funegård Viberg
Joel Karlsson

Anläggning A7000

Veckan började med att rensa hela ytan i anläggningen och att rensa fram stenarna i en stenpackning som låg mot mitten av anläggningen. När vi jobbade med att få ner jordnivån i hela anläggningen uppkom det ett lager av sot strax söder om stenpackningen, denna fortsattes grävas ut och vi upptäckte att den sträckte sig längre än vi trodde, in mot ett lager kol vid ena änden av stenpackningen. Vad detta kan vara är just nu oklart, teorierna gick från härd till kokgrop till modern bränning av sopor, men nya fynd av kremerade benfragment tyder på något förhistorisk, kanske en brandgrav? Stenpackningen trodde vi först kunde ha varit en till skelettgrav likt den som hittades förra året men vid borttagning av stenarna och nedgrävning så har vi bara hittat mer stenar vilket gör att sannolikheten av en skelettgrav där blir mindre. Vi ska fortsätta gräva oss ner nästa veckan och förhoppningsvis då hittar vi svar på vad det kan vara. Både markkemiska prover och macroprover har tagits i ”härden” och stenpackningen och svar väntas nästa vecka.
Fynden denna vecka har främst bestått av flera kremerade benfragment här och var i anläggningen men i måndags hittades även en halv blåfärgad glaspärla. Då blåa glaspärlor är vanligt förekommande under en väldigt lång period så är den svår att datera. Fortsättning följer nästa vecka.

Antonio Redon.

Anläggning A100

Efter att vi mätt ut våran anläggning A 100 på gravfält 35 och satt ut koordinatpinnar började vi torva av anläggningen vilket tog oss två dagar. I avtorvningen lämnade vi profilen som vi mätt ut. Tidigt under vårt arbete framkom det ett brandlager. Brandlagret var synligt redan efter avtorvningen, vilket var märkligt att det syntes så pass högt upp. Detta kan tyda på att ytterligare ett brandlager kan ha lagts ovanpå det första som borde finnas under stenpackningen. Efter några dagar fick vi utvidga schaktet då det intill våran anläggning finns en nedsänkning som möjligen kan vara en till grav. Det visade sig tillslut att denna nedsänkning inte var en grav utan vad som möjligen kan vara någon form av dumphög. Här har vi bland annat hittat glas, järnföremål, obrända ben och patronhylsor.
Det kom tidigt fram en stenpackning i vår anläggning som vi först trodde hade en mer oval form, snarare än rund. Men efter att fortsatt gräva så framkom fler stenar och stenpackningen visade sig faktiskt vara rund, precis som kullen. Att stenpackningen faktiskt var rund fick vi även bekräftat efter att vi fått se ett lod-foto över anläggningen. Alla stenar av vikt har mäts in med hjälp av en totalstation men alla stenar har även ritats av för hand.
Fynd framkom redan tidigt under grävningen, men det visade sig vara sentida fynd. Fler sentida fynd har framkommit under tiden i form av olika järnföremål och glasbitar som troligen kommer ifrån glasflaskor men även djurben såsom revben från troligen en ko och bränd lera. Små brända benfragment har förekommit i mitten av stenpackningen som troligen är mänskliga.

Under dag 10 av utgrävningen utvidgade vi schaktet igen efter att den tidigare utvidgade delen stängts igen och avslutats. Vi utvidgade i den nordöstra delen där vi hittade en recent, alltså sentida störning i form av stora järnföremål som liknar en gryta och någon form av plåt. Under grävningen i den nya delen har det framkommit glas, järnföremål samt något som skulle kunna tillhöra snörningen till en sko. Det framkommer något i jorden som liknar läder. Läderbiten skulle kunna vara en känga och delen till snörningen skulle kunna tillhöra denna känga.
Vi har lite smått börjat plocka bort de lösa stenarna från stenpackningen. Detta är något vi kommer fortsätta med nästa vecka efter att vi har frilagt dem mer. Under stenpackningen hoppas vi kunna hitta fler brända ben och förhoppningsvis något som vi kan datera för att få en så säker datering som möjligt. Genom schaktet har vi en profil, alltså en del som vi lämnat orörd och detta är för att vi ska kunna se skiftningar i jorden. Denna profil ska nu ritas och mätas in för att vi sedan ska kunna gräva ner profilen. Vi tar bort profilen för att vi tydligare ska kunna avgränsa brandlagret.

Stella, Emma, Sandra, André, Simon & Max

Det här inlägget postades i Övrigt. Bokmärk permalänken.