Oppeby – vikingatida plats där hedniskt och kristet möts

Oppeby – vikingatida plats där hedniskt och kristet möts

Stockholms läns museums arkeologer kommer under perioden 24 april – 9 juni att undersöka ett gravfält från vikingatiden vid Oppeby som ligger strax väster om Nyköpings stad. Anledningen till undersökningen är främst att nya fastigheter ska uppföras på marken och att kunskapen om gravfälten ska dokumenteras för framtiden. I samband med utgrävningen kommer våra arkeologer att hålla öppna och kostnadsfria visningar för allmänheten. Välkomna!

Gravfältet i Oppeby har tillkommit under vikingatiden, cirka 800–1050 e.Kr. På gravfältet har man funnit både hedniska och kristna gravar. Runstenarna i Släbro, en knapp kilometer nordväst om gravfältet, är bland de äldsta som hittats i denna del av Södermanland.

– Tack vare runstenarna kan vi förstå att kristendomen slog igenom tidigt här. En av frågorna som vi ställer oss i samband med utgrävningen är om samtliga personer i området var kristna vid den här tidpunkten, eller om den hedniska tron fortfarande levde kvar parallellt, säger Johan Runer som är arkeolog på Stockholms läns museum och projektledare för utgrävningen.

Den hedniska begravningen var förmodligen ett skådespel för de efterlevande. Den döde kremerades fullt påklädd och fick ofta föremål med sig till dödsriket. Om personen hade varit rik placerades ofta flera och finare föremål bredvid den döde, ibland offrades även djur som fick följa med på det brinnande bålet. När kropp och föremål hade förvandlats till aska, släpade de efterlevande stenar och jord till gravplatsen. Graven kunde bestå av bara sten (stensättningar eller rösen), eller av jord (högar). På gravfältet i Oppeby har man hittat både stensättningar och högar.

Den kristnes grav var mycket enklare och inte så stor som den hedniska graven. Det handlar om små och låga stensättningar, ibland saknas gravöverbyggnad helt och hållet. Den döde brändes inte längre, utan begravdes i en kista eller i svepning. Det var inte heller så många föremål som lades ned i graven. Om så skedde, var det främst av magisk-religiösa skäl.

– Det är alltid viktigt att noggrant dokumentera en utgrävning och spara alla fynd från den. Kunskapen om gravfälten finns på så sätt även kvar in i framtiden, säger Johan Runer.

För alla som vill veta mer om platsen och fynden gäller följande datum:

Onsdagar: 10, 17, 31 mal samt 7 juni, samtliga datum kl 13:00

Torsdagar: 11, 18, 24 maj och 1, 8 juni, samtliga datum kl 18:00


Kontaktpersoner

Arkeolog och projektledare; Johan Runer: 076-526 94 62,

johan.runer@stockholmslansmuseum.se

Kommunikationsansvarig; Lenita Gärde: 076 -526 94 24,

lenita.garde@stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museum Mer än ett vanligt museum

Vi
är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att
vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med
kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya
perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms
läns museum är mer än ett vanligt museum – vi arbetar med allt från
utställningar, program, kurser och workshops till uppsökande inom vår
pedagogiska verksamhet och på uppdrag inom kulturmiljöfrågor. Till
skillnad från många andra museer har vi inga traditionella
föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av
dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är
sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm
är två av sex länskulturfunktioner.

Publicerat i Övrigt | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka

Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka
Rekonstruktion: Jacques Vincent

Med hjälp av georadar har forskare identifierat en tidigare okänd stormannagård på Birka. Gården kan ha tillhört en man vid namn Herigar som var kungens ställföreträdare på Birka och som omnämns i de skriftliga historiska källorna. Undersökningarna ger bevis för dess läge vid Korshamn på Björkö. Resultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Archäologisches Korrespondenzblatt.

Det var under våren 2016 som ett antal husterrasser identifierades i området vid Korshamn. Korshamn var en av de viktigaste hamnvikarna på Björkö, och ligger utanför vikingastaden Birkas stadsvall. I september 2016 genomfördes mätningar med hjälp av georadar på platsen, en icke-förstörande geofysisk metod. Georadarundersökningarna visar tydliga spår av ett cirka 40 meter långt vikingatida hallhus. Hallen är ansluten till ett större inhägnat område som sträcker sig från huset ner mot den intilliggande hamnbassängen.

– Denna typ av vikingatida högstatusmiljöer har tidigare bara identifierats på ett fåtal platser i södra Skandinavien, till exempel vid Tissø och vid det kungliga residenset Lejre i Danmark. Det är känt att det inhägnade området vid sådana storgårdar var kopplat till religiösa aktiviteter, säger Johan Runer som är arkeolog vid Stockholms läns museum.

Ytterligare en gård identifierades vid undersökningen, en föregångare till den vikingatida stormannagården. Denna gård brukades under den så kallade Vendeltiden, före etableringen av vikingastaden Birka. Båda de identifierade byggnaderna och deras kontinuerliga brukningstid från vendeltid till vikingatid stämmer väl överens med den skriftliga information som finns tillgänglig i ärkebiskop Rimberts bok ”Vita Ansgarii”, som omtalar Birkas kungliga tillsyningsman Herigar och hans gård. Herigar kristnades av Ansgar under hans första besök på Birka omkring år 830 e.Kr. och Herigar byggde även den första kyrkan på sin mark.

– Konsekvenserna av våra upptäckter kan inte överskattas; med hänsyn till uppkomsten av vikingastaden Birka, dess kungliga administration och den första kristna missionen till Skandinavien, säger Sven Kalmring, forskare vid Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig.

– Resultaten visar även på fördelarna med att använda icke-förstörande geofysiska undersökningar för att dokumentera och lokalisera arkeologiska strukturer i marken. Återigen har georadarmetoden visat sig vara ett ovärderligt verktyg för att upptäcka och dokumentera byggnader från järnåldern, säger Andreas Viberg, forskare vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Resultaten kommer att publiceras i den internationella vetenskapliga tidskriften Archäologisches Korrespondenzblatt volym 2017/1 men kan läsas i bifogad pdf.

Forskningen är ett samarbete mellan Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stockholms läns museum och Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

För mer information:

Om det vikingatida Sverige och Birka
Fil Dr. Johan Runer, Stockholms län museum
Tfn 08-586 194 62, e-post johan.runer@stockholmslansmuseum.se

Fil Dr. Sven Kalmring, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie
Tfn +49 4621 813 346, e-post sven.kalmring@schloss-gottorf.de

 

 

Om arkeologisk geofysik
Fil Dr. Andreas Viberg, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet
Tfn 08-16 25 18, mobil 070-48 97 915, e-post andreas.viberg@arklab.su.se

 

Stockholms läns museum Mer än ett vanligt museum

Vi
är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att
vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med
kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya
perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms
läns museum är mer än ett vanligt museum – vi arbetar med allt från
utställningar, program, kurser och workshops till uppsökande inom vår
pedagogiska verksamhet och på uppdrag inom kulturmiljöfrågor. Till
skillnad från många andra museer har vi inga traditionella
föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av
dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är
sedan 2013 huvudman för Länshemslöjdskonsulterna, som också går under
benämningen Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm
är två av sex länskulturfunktioner.

Publicerat i Övrigt | Märkt

Bland skyltar och runstenar – länsmuseets arkeologer inventerar

u13U13, Ekerö kommun. Foto: Anna Östling, Stockholms läns museum.

Alla ni som har varit ute och besökt olika kultur- eller fornminnen i länet vet att det kan vara lite si och så med  de skyltar som eventuellt finns vid gravfältet eller den runsten ni vill veta mer om. Ibland är skylten helt förstörd, ibland finns det ingen alls och ibland finns det flera olika skyltar som det dessutom står helt olika saker på, vilket kan uppfattas som märkligt och förvirrande.

Skyltarna engagerar människor. Vi på museet får ofta frågor: Varför finns det ingen skylt? Varför är det flera skyltar? Kan vi byta ut de trasiga skyltarna? Vi blir väldigt glada när vi får frågor för det visar att invånarna är intresserade av de fornlämningar och äldre byggnader som finns i länet. Vi ser det som en demokratifråga att alla ska kunna få tillgång till information om kulturlandskapet. Det skulle också vara roligt att höra vad invånarna vill ha för information på skyltarna ute i landskapet.

Ett problem som finns är att flera organisationer har gjort skyltar genom åren, men ingen har riktigt tagit ansvar för att de sköts i ett längre perspektiv.

För att råda bot på detta har Stockholms läns museum sökt och fått pengar från Länsstyrelsens 7:2-medel. Eftersom det är en alldeles för stor uppgift att inventera alla länets kulturmiljöskyltar så börjar vi med en grupp som är relativt väl avgränsad, nämligen de skyltar som ofta står intill runstenarna.

I länet finns det cirka 575 runstenar. Och även om huvudsyftet med 7:2-projektet är att inventera skyltbeståndet, vore det synd om vi inte samtidigt passade på att kontrollerade skicket på själva runstenarna. Hur är imålningen? Är de skadade? Är de överväxta av lavar? Har de vält? Vittrar de? Vi kommer också med hjälp av GPS att positionsbestämma runorna och fotografera dem så noggrant att det ska gå att göra 3D-modeller utifrån materialet.

Nu redan efter ett par dagar i fält har vi rapporterat in två skadade runstenar till Länsstyrelsen. I mån av tid kommer vi också försöka att jämföra runstenarna med äldre inventeringar, framför allt Upplands runinskrifter av Elias Wessén och Erik Brate, alla run- och språkintresserades bibel.

Vår vision och önskedröm är att vi i framtiden kommer att se relevant och uppdaterad information vid våra kulturmiljöer ute i länet. Detta arbete kräver dock långt mer 7:2 projektmedel och arbetsinsatser. Men vi tycker ändå att vi tack vare detta projekt har kommit en bra bit på väg.

Om du vill kan du under hösten följa vårt inventeringsarbete på vårt Instagram-konto. Vi kommer att flera gånger i veckan publicera bilder av länets runstenar. Genom att följa oss på: stockholmslansmusem kan du ta del av länets fantastiska kulturmiljöer i bilder.

Kontaktpersoner: Anna Östling och Lars Andersson

Publicerat i Övrigt

Väsjön revisited

För tio år sedan genomförde jag, tillsammans med kulturgeografen Stefan Höglin, en arkeologisk utredning av ett område kring Väsjön i Sollentuna kommun. Området präglades då av en småskalig bebyggelse med fritidshus och mindre villor i ett landskap som formats och omgestaltats utifrån människors olika behov under tusentals år. Härom veckan återvände jag till Väsjön för att träffa arkeologer från Stockholms universitet, som under våren undersöker lämningar av en järnåldersgård strax söder om Väsjön.  De byggplaner som för tio år sedan gav upphov till den arkeologiska utredningen är nu i färd att realiseras. Överallt kör grävmaskiner, vältar och dumpers. Stora mängder jord och grus förflyttas för att ge plats åt nya bostäder, arbetsplatser och skolor. En vanlig syn i dagens Stockholms län.

 

Väsjön

Väsjön. Foto: Richard Grönwall, Stockholms läns museum.

Nu är det vår tid som formar landskapet efter dagens behov. Efter oss kommer andra människor, med andra behov att forma om det igen. En del av lämningarna från förr har bestämts ska få ligga kvar sida vid sida med den nya bebyggelsen. Tagna ur sitt sammanhang kan det nog ändå vara svårt för många att förstå vad den gamla graven, röjningsröset eller husgrunden representerar och betyder. För det måste man lyfta blicken en aning och se över lite längre avstånd. Bara några stenkast från den nya bebyggelsen vid Väsjön finns fortfarande ett landskap som förändrats ganska litet de senaste 1 500 åren. Utifrån lämningarna i landskapet får vi en möjlighet att reflektera över de val som människor gjort före oss och hur dessa val har påverkat det landskap vi rör oss i idag. På samma sätt som våra val idag skapar nya landskap för morgondagens människor att leva i.

 

Universitetet guidar och berättar om järnålderslandskapet och de pågående undersökningarna vid Påtåker i Sollentuna tisdagen den 24 maj kl 18:00. Läs mer om visningarna här: www.facebook.com/events/584397695060283/

 

Av Richard Grönwall

 

Publicerat i Övrigt

Runstensfynd i Solna kyrka

I måndags eftermiddag den 11 januari fick jag ett telefonsamtal från Cecilia Pantzar som är byggnadsantikvarie på konsultföretaget Tyréns i Stockholm. Jag känner Cecilia sedan tidigare eftersom vi är gamla vänner och kollegor från tiden då hon jobbade på Stockholms läns museum. Samtalet var av den roligare sorten. Cecilia började med att berätta att hon tillsammans med Åsa Berger från Arkeologikonsult (också en gammal vän och kollega till mig) höll på med ett projekt i Solna kyrka. Projektet handlar bland annat om att försöka få noggrannare dateringar av kyrkan.

Relativt omgående i samtalet berättade Cecilia att de hade funnit en runsten. Min första spontana reaktion var att de hade hittat det sedan tidigare kända runstensfragmentet som förvaras i kyrkan. Min skepsis förbyttes dock snart till upprymdhet då beskrivningen av deras fynd inte alls överensstämde med det kända fragmentet. Det borde alltså röra sig om ett nyfynd.

Min ryggmärgsreflex när det gäller nya fynd av runstenar är att ringa min gode vän på Riksantikvarieämbetet, Magnus Källström. Magnus är docent i Nordiska språk och minst sagt en expert på runinskrifter. Magnus har, när det gäller den här typen av fynd, ingen startsträcka alls. Därmed bestämde vi möte tillsammans med Cecilia och Åsa i Solna kyrka redan morgonen efter. Magnus kom ut tillsammans med sin kollega Laila Kitzler Åhfeldt och vi kunde tillsammans konstatera det vi egentligen redan visste. Det var ett nyfynd.

Runstenen bestod av två fragment av röd sandsten vilka är inmurade som bottenstenar till en liten nisch i korets södra del. Det är märkligt att ristningen inte har uppmärksammats tidigare. Ristningen är både tydlig och är placerad i ett parti av kyrkan som med stor sannolikhet är från 1200-talet. Runstenen har förmodligen legat där sedan dess. En gissning är att nischen är en så kallad sakramentsnisch där nattvardskalken kan ha varit placerad. Detta är dock en försiktig preliminär gissning. För att vara säkra avvaktar vi Cecilias och Åsas arbete. Givetvis väcks funderingar om runstenen är medvetet placerad i detta viktiga läge. Ristningen måste ha varit fullt synbar när den murades in i kyrkan. Brydde man sig inte, eller har förekomsten av runor haft betydelse för medeltidens kyrkobyggare?

Ristningen i sig kommer dock knappast att få något Augustpris (citat av Åsa Berger). Det som återstår av texten är …a : stan : þi… dvs. … [ræis]a(?) stæin þe[nna] … ” … resa(?) denna sten…”. Den tycks utgöra fragment av en relativt vanlig runsten från 1000-talet e Kr. Materialet röd sandsten är intressant då det tycks finnas ett samband mellan detta och tidiga kyrkobyggnader. Kanske har runstenen varit en del av ett gravmonument, rest vid en träkyrka som har varit föregångare till Solna kyrka? Återigen en vågad spekulation från min sida.

Slutligen måste jag uttrycka min tacksamhet att få arbeta och verka tillsammans med så goda vänner och kollegor. Cecilia Pantzar, Tyréns, Åsa Berger, Arkeologikonsult, Magnus Källström och Laila Kitzler Åhfeldt från Riksantikvarieämbetet. Det är fantastiskt att få vara en del av detta oerhört kunskapstyngda sällskap. Och att samtliga blir lika uppspelta och glada över ett litet runstensfynd.

Lars Andersson

Arkeolog

Publicerat i Övrigt

Unikt (?) arkeologiskt fynd i Ursvik!

Här kommer en liten julklapp till alla som gillar arkeologiska föremål!

Ni som följt oss på vår Facebook sida vet att vi ända in i kalla december har grävt gravar i Ursvik. I slutänden blev det fem gravar som vi nu tagit bort inför byggandet av bostäder. Medan vi var i fält valde vi att ligga lite lågt med vad vi har hittat men nu kan vi avslöja att en av gravarna visade sig vara riktigt rik och bland annat har vi hittat ett föremål som hittills ingen verkar känna igen – ett miniatyrhorn i brons!

horn i fält

Det lilla hornet låg tillsammans med en nål och ett hänge. Kanske har de tre föremålen hängt samman på en tråd eller en rem som försvunnit

horn

Horn, nål och hänge. Hornet är ca 4 cm långt och ca 1 cm brett vid mynningen

Hornet har en dekorerad kant och är ihåligt men vi är ännu lite osäkra på hur spetsen ser ut, kanske kan den vara skadad där.
Graven som hornet kom i var en brandgrav, det vill säga man har kremerat den döda. Med sig i graven hade personen fått flera saker bland annat så kallade agraffer, det vill säga en form av spännen som användas för att hålla ihop kläder, likt en manschettknapp.

agraff

En av agrafferna. Mönstret är känt sedan tidigare och hjälper oss datera graven närmare.

Med hjälp av fynden, framförallt agrafferna, kunde vi datera graven till folkvandringstid, det vill säga till tiden 400-550 efter Kristus. I övrigt hade den döda fått med sig bland annat en nyckel och ett lås och en kniv. Alla föremålen är inlämnade för konservering och när den är klar kommer vi återkomma med flera och bättre bilder. Vi vet heller inte så mycket om den döda personen ännu, mer än att hen var en vuxen individ, och här kommer vi att få hjälp av en osteolog (benspecialist)för att ta reda på mer.

900 fr luften

Graven från luften med sin fint lagda stenpackning. I vänstra hörnet skymtar nästa grav fram.

De andra fyra gravarna var också brandgravar men med ett mer sparsmakat innehåll. Förutom brända skelettdelar fanns i en av dom till exempel en liten bit av en kam och i en annan ett litet spänne av järn.

Nu återstår rapportarbete och arbete med foton och fynd, men det tar vi efter jul! Så från oss alla till er alla – en riktigt god jul och ta en extra titt i era gamla arkeologiska skrifter – kanske finns det ett till litet horn där nånstans!

Publicerat i Övrigt | 3 kommentarer

Föredrag om undersökningarna vid Uddby kvarn. Onsdagen 11 november kl. 19.00.

Uddby kvarn – vad har vi kommit fram till?

Efter tre vändor vid Uddby kvarn har vi nu ett mycket intressant material. Detta ska sammanställas i en rapport under vintern.

Då vi påbörjade den första undersökningen förra sommaren var vår huvuduppgift att ta reda på om det överhuvudtaget fanns några lämningar kvar på platsen. Man vet ju att större delen av verksamheten brann ned 1895. Branden var så omfattande att man var orolig att den skulle sprida sig till Tyresö slott.

Efter branden byggdes elverket på ruinerna av kvarnen. Huset står kvar än idag och producerar fortfarande el. Men det ser inte riktigt likadant ut som i de fornstora dagarna, då området vid Uddby kvarn var tätt bebyggt.

Den här kartan från 1805 visar hur bebyggelsen såg ut. Vägens dåvarande sträckning syns också.

Den här kartan från 1805 visar hur bebyggelsen såg ut. Vägens dåvarande sträckning syns också

Jag föreställer mig att det var ett myller av människor som hade sin vardag där. Trafiken till och från kvarnen var omfattande och platsen hade stor betydning för trakten. Människor kom från både när och fjärran. Säden som maldes vid kvarnen skeppades vidare till bland annat Östeuropa. Så det här med globalitet är inget nytt.

Vad har vi kommit fram till då? Fanns det några lämningar kvar?

Det finns ett flertal husgrunder kvar i marken. Den lilla udden strax söder om elverket består faktiskt av rasmassor efter den stora kvarnbyggnaden som brann ned. Vi tog fram delar av den mycket bastanta grundmuren och resterna efter ett förkolnat trägolv. Där fanns också mängder av bränd säd.

IMG_1400 kopiera

Den stora grundmuren tittar fram under rasmassorna. Till höger syns det svartbrända trägolvet.

I området närmast vägen och ut mot vattnet fanns en stenpir som löper ut mot vattnet. Strax utanför den ligger också ett vrak, kanske har det att göra med verksamheten vid kvarnen.

Här undersöker vi stenpiren och träläggningen som låg under den.

Här undersöker vi stenpiren och träläggningen som låg under den.

Uddby kvarn har skriftliga belägg från 1400-talet. Den äldsta period vi har kunnat se är från 1600-tal och fram till 1895 då det mesta brann ned. Men fortsatta arkivstudier och analyser kommer förhoppningsvis att kasta lite mer ljus över denna intressanta plats.

Föredraget äger rum i Tyresö centrum, biblioteket. Entré 50 kr.

Arrangör: Hembygdsföreningen. 

Publicerat i Övrigt