Bloggen har flyttat!

Du hittar nu våra bloggar, poddar och filmer här stockholmslansmuseum.se/blogg/ läs vad som händer inom arkeologin i länet eller hitta något helt annat intressant.

Publicerat i Övrigt

Platsverkstan om Barkarbygrävningen – avsnitt tre och fyra

Platsverkstan om Barkarbygrävningen - avsnitt tre och fyra

Vi kommer att ägna sju (varav fyra om Barkarbygrävningen) avsnitt åt denna spännande plats och visa hur historien, samtiden och framtiden vävs samman. Nu är vi framme vid avsnitt tre som handlar om gravarna och fyra som handlar mer om platsen Kalvshälla. Därmed avslutar vi den arkeologiska och historiska delen om Barkarby. I nästa avsnitt träffar vi några personer som bor på platsen idag, i avsnittet därefter träffar vi planerarna och politikerna som skapade visionen för Barkarbystaden och slutligen träffar vi dem som formar Barkarbystaden just nu, arkitekten Åsa Kallstenius på Kod arkitekter och stadsträdgårdsmästaren Kerstin Sköld. Därefter tar vi oss an andra kulturmiljöer och kulturarv i Stockholms län.

Avsnitt 3 – Gravarna

Avsnitt 4 – Kalvshälla

Publicerat i Övrigt | Märkt , , , , , , ,

Platsverkstan – Ny podcast från Stockholms läns museum

Platsverkstan – Ny podcast från Stockholms läns museum

I vår nya podcast ”Platsverkstan” tar vi chansen att fördjupa oss inom våra ämnen arkeologi, bebyggelse, konst, etnologi och slöjd. I premiäravsnittet funderar och samtalar Lars Andersson, arkeolog vid Uppdrag arkeologi och Jonathan Lindström arkeolog och flitig spanare i P1 om sina minnen från Kalvshällagrävningen på 1990-talet. Här hittades bland annat graven efter en förnäm kvinna som hade levt på 300-talet e Kr. I podden får du veta hur en arkeologisk grävning går till, detaljer kring spännande fynd, dråpliga anekdoter och kvalificerade gissningar.

Kalvshälla gård låg på den geografiska plats som nu håller på att utvecklas till Barkarbystaden. Under 2018 har Stockholms läns museum genomfört ett stort dokumentationsprojekt på platsen, som inom en tioårsperiod kommer att få inte mindre än 18 000 bostäder, 10 000 arbetsplatser och en tunnelbanestation.

– Som etnolog i projektet Platsverkstan har jag sökt upp och intervjuat boende i och i närheten av Barkarbystaden. Jag har ställt frågor om vardagslivet, om minnen, om dagliga rutiner, om när man känner sig hemma och hur man ser på framtiden och Barkarbystadens framväxt. Deras unika kunskaper om sin egen närmiljö är ovärderlig för att förstå en stadsdels dynamik och identitet, säger Moa Beskow, etnolog på museet.

Vi kommer att ägna sex avsnitt åt denna spännande plats och visa hur historien, samtiden och framtiden vävs samman. De första tre avsnitten handlar om platsens historia, därefter träffar vi några personer som bor på platsen idag, i ett avsnitt träffar vi planerarna och politikerna som skapade visionen för Barkarbystaden och slutligen ett avsnitt med dem som formar Barkarbystaden just nu, arkitekten Åsa Kallstenius på Kod arkitekter och stadsträdgårdsmästaren Kerstin Sköld. Därefter tar vi oss an andra kulturmiljöer och kulturarv i Stockholms län.

– Vår podcast är som Länsmuseet i koncentrat; Mångfacetterat, kunnigt och nyfiket. Genom mediet kan vi nå ut brett och vi vet sedan tidigare att det finns ett stort intresse för våra ämnen. Nu när semestrarna närmar sig kommer dessutom många ha tid att lyssna på fördjupade samtal om vår historia, samtid och framtid – alltid med kulturarvet i fokus, säger Annelie Kurttila som är museichef på Stockholms läns museum.

Länk till första avsnittet ”Stenyxorna” ligger nu på Soundcloud

Podden kommer också snart att ligga på Itunes och Spotify.

Kontaktpersoner:

Lars Fridén, producent: lars.friden@stockholmslansmuseum.se

Lenita Gärde, kommunikationsansvarig: lenita.garde@stockholmslansmuseum.se

076- 526 94 24

Stockholms läns museum Mer än ett vanligt museum

Vi
är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att
vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med
kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya
perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms läns museum är
sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm
är två av sex länskulturfunktioner inom kulturförvaltningen i Stockholms län.

Publicerat i Övrigt | Märkt , , , , , , , ,

Stockholms läns museum undersöker Ryttartorpet i Ursvik

Stockholms läns museum undersöker Ryttartorpet i Ursvik

Från och med idag, måndag den 6:e november är Stockholms läns museums arkeologer på plats i Ursvik för att undersöka lämningen efter ett torp som under 1600-talet gick under namnet ”Ryttarstugan”. Denna fornlämning, RAÄ 43:1, ligger precis söder om Gamla Enköpingsvägen, nära kullen med kvarnen Stora Stampan. Den 15 november hålls en öppen visning för alla nyfikna.*

Torpet som ska undersökas verkar ha uppförts under sent 1600-tal. Det fungerade då som ett soldattorp för en ryttare och hans familj. Senare under 1700-talet blir det ett ordinarie dagsverkstorp. Enligt bevarade kartor har platsen övergivits någon gång under tidigt 1900-tal.

– Lämningarna av Ryttartorpet i Ursvik speglar livssituationen för tidens torparfamiljer. I bästa fall kan vi få ögonblicksbilder av deras villkor. På så sätt kan undersökningen bidra med viktig information, som inte går att få via de magra skriftliga källorna, säger Lars Andersson, arkeolog vid Stockholms läns museum.

Vid en tidigare undersökning som utfördes 2006, hittades grundrester efter ett boningshus, två uthus och en ladugård/stall. Utöver grundresterna hittades även lösfynd som bland annat bestod av tegel, buteljglas, porslin, ett hänglås, två nycklar och hästskor. Fynden daterades då till 1700-, 1800- och 1900-talet.

Undersökningen avslutas preliminärt under vecka 47.

* Den 15 november, 13-16 hålls en öppen visning för allmänheten. Samling vid undersökningsplatsen, mitt för Gamla Enköpingsvägen 176. Frilagda lämningar visas upp av länsmuseets arkeologer. Efter visningen kan de som vill följa med på en gemensam promenad till Spånga kyrkplats, titta på det fortfarande bevarade ryttartorpet ”Bussenhus”, som visas av länsmuseets byggnadsantikvarie.

Välkommen!


Kontaktpersoner:

Lenita Gärde, kommunikationsansvarig: 076-526 94 24, lenita.garde@stockholmslansmuseum.se

Johan Runer, arkeolog: 076-526 94 62, johan.runer@stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museum Mer än ett vanligt museum

Vi
är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att
vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med
kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya
perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms
läns museum är mer än ett vanligt museum – vi arbetar med allt från
utställningar, program, kurser och workshops till uppsökande inom vår
pedagogiska verksamhet och på uppdrag inom kulturmiljöfrågor. Till
skillnad från många andra museer har vi inga traditionella
föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av
dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är
sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm
är två av sex länskulturfunktioner.

Publicerat i Övrigt | Märkt , , , ,

Reflektioner kring utgrävningen i Oppeby

Reflektioner kring utgrävningen i Oppeby

Södermanlands kristnande är i många avseenden en okänd historia. Landskapets skyddshelgon, de legendariska missionärerna sankt Eskil och sankt Botvid, ska ha varit verksamma först under 1000-talets senare hälft. Samtidigt finns en mängd kristna runstenar, som visar att kristendomen redan tidigare hade fått ett visst fotfäste. Men när började människor bli kristna, och hur gick det till? Kunde kristna och hedningar samsas, eller undvek de varandra? Fanns sammanhållna familjer där några hade hednisk tro och andra var kristna? Och var utvecklingen linjär eller hände de att människor och familjer återvände till hednisk tro? Och hur renläriga var egentligen vikingatidens kristna? För området invid det som skulle bli Nyköping kan vår nu pågående arkeologiska undersökning av gravfältet i Oppeby ge viktiga ledtrådar till svar.

De första gravarna som vi har undersökt var två runda högar, 7 meter i diameter och knappt en meter höga. Högarna låg direkt invid varandra. Den hög som förmodligen var äldst innehöll tre separata gravläggningar. Centralt i högen fanns ett brandlager av brända ben, kol och enstaka föremål. Bland annat hittade vi ett så kallat orientaliskt bältebeslag. Mitt i brandlagret stod en välbevarad vacker gravurna av så kallad Östersjökeramik. Urnan var komplett men sprucken, så vi var tvungna att försiktigt gipsa den på plats. Urnans innehåll kommer att grävas ut vid ett senare tillfälle. Brandgraven kan i sin helhet tolkas som en typisk hednisk gravläggning från vikingatidens senare del.

Invid den centrala brandgraven i högen fanns en troligen ungefär samtida skelettgrav, som var anlagd i rakt nord-sydlig riktning. Definitivt yngst var en mindre skelettgrav, troligen för ett barn, som sekundärt grävts ned i gravhögens södra del. Denna grav var anlagd i öst-västlig riktning, men den avlånga stenpackning som täckte graven, låg i nord-sydlig riktning. Den sena vikingatidens kristna skelettgravar var som regel orienterade i öst-västlig riktning. Skelettgravar från äldre, hednisk tid arrangerades däremot vanligen i nord-sydlig riktning. Den rakt nord-sydliga skelettgraven, liksom den nord-sydliga stenpackningen över barngraven, kan alltså tolkas uttrycka en religiös ambivalens.

Den yngre högen innehöll en gravläggning i form av en skelettbegravning, anlagd i huvudsakligen öst-västlig riktning. Graven kan alltså antas vara kristen. Den gravlagde hade placerats i en kista. Träet var bortmultnat, men ett tiotal kistspikar fanns kvar. I graven påträffade vi även en kniv och ett korroderat järnföremål med en mindre facettslipad bergskristall och en slipad sten av rosenkvarts. Här hittade vi också en liten bärnsten. Samtliga av dessa stenar låg invid de kolade resterna av en liten eld, som av allt att döma varit placerad inuti kistan. Denna typ av rituella eldar eller koldepositioner är välkända från den yngsta vikingatidens kristna gravar. Också här finns ett utslag av religiös ambivalens, där elden och kolet kan tolkas som ett slags ”ställföreträdande kremering”, återgående på den hedniska tidens brandgravskick.

Publicerat i Övrigt | Märkt , , , , ,

Oppeby – vikingatida plats där hedniskt och kristet möts

Oppeby – vikingatida plats där hedniskt och kristet möts

Stockholms läns museums arkeologer kommer under perioden 24 april – 9 juni att undersöka ett gravfält från vikingatiden vid Oppeby som ligger strax väster om Nyköpings stad. Anledningen till undersökningen är främst att nya fastigheter ska uppföras på marken och att kunskapen om gravfälten ska dokumenteras för framtiden. I samband med utgrävningen kommer våra arkeologer att hålla öppna och kostnadsfria visningar för allmänheten. Välkomna!

Gravfältet i Oppeby har tillkommit under vikingatiden, cirka 800–1050 e.Kr. På gravfältet har man funnit både hedniska och kristna gravar. Runstenarna i Släbro, en knapp kilometer nordväst om gravfältet, är bland de äldsta som hittats i denna del av Södermanland.

– Tack vare runstenarna kan vi förstå att kristendomen slog igenom tidigt här. En av frågorna som vi ställer oss i samband med utgrävningen är om samtliga personer i området var kristna vid den här tidpunkten, eller om den hedniska tron fortfarande levde kvar parallellt, säger Johan Runer som är arkeolog på Stockholms läns museum och projektledare för utgrävningen.

Den hedniska begravningen var förmodligen ett skådespel för de efterlevande. Den döde kremerades fullt påklädd och fick ofta föremål med sig till dödsriket. Om personen hade varit rik placerades ofta flera och finare föremål bredvid den döde, ibland offrades även djur som fick följa med på det brinnande bålet. När kropp och föremål hade förvandlats till aska, släpade de efterlevande stenar och jord till gravplatsen. Graven kunde bestå av bara sten (stensättningar eller rösen), eller av jord (högar). På gravfältet i Oppeby har man hittat både stensättningar och högar.

Den kristnes grav var mycket enklare och inte så stor som den hedniska graven. Det handlar om små och låga stensättningar, ibland saknas gravöverbyggnad helt och hållet. Den döde brändes inte längre, utan begravdes i en kista eller i svepning. Det var inte heller så många föremål som lades ned i graven. Om så skedde, var det främst av magisk-religiösa skäl.

– Det är alltid viktigt att noggrant dokumentera en utgrävning och spara alla fynd från den. Kunskapen om gravfälten finns på så sätt även kvar in i framtiden, säger Johan Runer.

För alla som vill veta mer om platsen och fynden gäller följande datum:

Onsdagar: 10, 17, 31 mal samt 7 juni, samtliga datum kl 13:00

Torsdagar: 11, 18, 24 maj och 1, 8 juni, samtliga datum kl 18:00


Kontaktpersoner

Arkeolog och projektledare; Johan Runer: 076-526 94 62,

johan.runer@stockholmslansmuseum.se

Kommunikationsansvarig; Lenita Gärde: 076 -526 94 24,

lenita.garde@stockholmslansmuseum.se

Stockholms läns museum Mer än ett vanligt museum

Vi
är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att
vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med
kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya
perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms
läns museum är mer än ett vanligt museum – vi arbetar med allt från
utställningar, program, kurser och workshops till uppsökande inom vår
pedagogiska verksamhet och på uppdrag inom kulturmiljöfrågor. Till
skillnad från många andra museer har vi inga traditionella
föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av
dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är
sedan 2013 huvudman för Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm
är två av sex länskulturfunktioner.

Publicerat i Övrigt | Märkt , , , ,

Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka

Tidigare okänd stormannagård upptäckt på Birka
Rekonstruktion: Jacques Vincent

Med hjälp av georadar har forskare identifierat en tidigare okänd stormannagård på Birka. Gården kan ha tillhört en man vid namn Herigar som var kungens ställföreträdare på Birka och som omnämns i de skriftliga historiska källorna. Undersökningarna ger bevis för dess läge vid Korshamn på Björkö. Resultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Archäologisches Korrespondenzblatt.

Det var under våren 2016 som ett antal husterrasser identifierades i området vid Korshamn. Korshamn var en av de viktigaste hamnvikarna på Björkö, och ligger utanför vikingastaden Birkas stadsvall. I september 2016 genomfördes mätningar med hjälp av georadar på platsen, en icke-förstörande geofysisk metod. Georadarundersökningarna visar tydliga spår av ett cirka 40 meter långt vikingatida hallhus. Hallen är ansluten till ett större inhägnat område som sträcker sig från huset ner mot den intilliggande hamnbassängen.

– Denna typ av vikingatida högstatusmiljöer har tidigare bara identifierats på ett fåtal platser i södra Skandinavien, till exempel vid Tissø och vid det kungliga residenset Lejre i Danmark. Det är känt att det inhägnade området vid sådana storgårdar var kopplat till religiösa aktiviteter, säger Johan Runer som är arkeolog vid Stockholms läns museum.

Ytterligare en gård identifierades vid undersökningen, en föregångare till den vikingatida stormannagården. Denna gård brukades under den så kallade Vendeltiden, före etableringen av vikingastaden Birka. Båda de identifierade byggnaderna och deras kontinuerliga brukningstid från vendeltid till vikingatid stämmer väl överens med den skriftliga information som finns tillgänglig i ärkebiskop Rimberts bok ”Vita Ansgarii”, som omtalar Birkas kungliga tillsyningsman Herigar och hans gård. Herigar kristnades av Ansgar under hans första besök på Birka omkring år 830 e.Kr. och Herigar byggde även den första kyrkan på sin mark.

– Konsekvenserna av våra upptäckter kan inte överskattas; med hänsyn till uppkomsten av vikingastaden Birka, dess kungliga administration och den första kristna missionen till Skandinavien, säger Sven Kalmring, forskare vid Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig.

– Resultaten visar även på fördelarna med att använda icke-förstörande geofysiska undersökningar för att dokumentera och lokalisera arkeologiska strukturer i marken. Återigen har georadarmetoden visat sig vara ett ovärderligt verktyg för att upptäcka och dokumentera byggnader från järnåldern, säger Andreas Viberg, forskare vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Resultaten kommer att publiceras i den internationella vetenskapliga tidskriften Archäologisches Korrespondenzblatt volym 2017/1 men kan läsas i bifogad pdf.

Forskningen är ett samarbete mellan Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stockholms läns museum och Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

För mer information:

Om det vikingatida Sverige och Birka
Fil Dr. Johan Runer, Stockholms län museum
Tfn 08-586 194 62, e-post johan.runer@stockholmslansmuseum.se

Fil Dr. Sven Kalmring, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie
Tfn +49 4621 813 346, e-post sven.kalmring@schloss-gottorf.de

 

 

Om arkeologisk geofysik
Fil Dr. Andreas Viberg, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet
Tfn 08-16 25 18, mobil 070-48 97 915, e-post andreas.viberg@arklab.su.se

 

Stockholms läns museum Mer än ett vanligt museum

Vi
är ett länsmuseum med fokus på hela Stockholms län. Vår vision är att
vara det självklara kunskapsnavet för alla som bor här. Med
kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill vi genom nya
perspektiv och sammanhang öka förståelsen för vår samtid och historia.

Stockholms
läns museum är mer än ett vanligt museum – vi arbetar med allt från
utställningar, program, kurser och workshops till uppsökande inom vår
pedagogiska verksamhet och på uppdrag inom kulturmiljöfrågor. Till
skillnad från många andra museer har vi inga traditionella
föremålssamlingar, däremot har vi en riklig skatt med bilder av
dokumentär och insamlande karaktär.

Stockholms läns museum är
sedan 2013 huvudman för Länshemslöjdskonsulterna, som också går under
benämningen Slöjd Stockholm. Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm
är två av sex länskulturfunktioner.

Publicerat i Övrigt | Märkt

Bland skyltar och runstenar – länsmuseets arkeologer inventerar

u13U13, Ekerö kommun. Foto: Anna Östling, Stockholms läns museum.

Alla ni som har varit ute och besökt olika kultur- eller fornminnen i länet vet att det kan vara lite si och så med  de skyltar som eventuellt finns vid gravfältet eller den runsten ni vill veta mer om. Ibland är skylten helt förstörd, ibland finns det ingen alls och ibland finns det flera olika skyltar som det dessutom står helt olika saker på, vilket kan uppfattas som märkligt och förvirrande.

Skyltarna engagerar människor. Vi på museet får ofta frågor: Varför finns det ingen skylt? Varför är det flera skyltar? Kan vi byta ut de trasiga skyltarna? Vi blir väldigt glada när vi får frågor för det visar att invånarna är intresserade av de fornlämningar och äldre byggnader som finns i länet. Vi ser det som en demokratifråga att alla ska kunna få tillgång till information om kulturlandskapet. Det skulle också vara roligt att höra vad invånarna vill ha för information på skyltarna ute i landskapet.

Ett problem som finns är att flera organisationer har gjort skyltar genom åren, men ingen har riktigt tagit ansvar för att de sköts i ett längre perspektiv.

För att råda bot på detta har Stockholms läns museum sökt och fått pengar från Länsstyrelsens 7:2-medel. Eftersom det är en alldeles för stor uppgift att inventera alla länets kulturmiljöskyltar så börjar vi med en grupp som är relativt väl avgränsad, nämligen de skyltar som ofta står intill runstenarna.

I länet finns det cirka 575 runstenar. Och även om huvudsyftet med 7:2-projektet är att inventera skyltbeståndet, vore det synd om vi inte samtidigt passade på att kontrollerade skicket på själva runstenarna. Hur är imålningen? Är de skadade? Är de överväxta av lavar? Har de vält? Vittrar de? Vi kommer också med hjälp av GPS att positionsbestämma runorna och fotografera dem så noggrant att det ska gå att göra 3D-modeller utifrån materialet.

Nu redan efter ett par dagar i fält har vi rapporterat in två skadade runstenar till Länsstyrelsen. I mån av tid kommer vi också försöka att jämföra runstenarna med äldre inventeringar, framför allt Upplands runinskrifter av Elias Wessén och Erik Brate, alla run- och språkintresserades bibel.

Vår vision och önskedröm är att vi i framtiden kommer att se relevant och uppdaterad information vid våra kulturmiljöer ute i länet. Detta arbete kräver dock långt mer 7:2 projektmedel och arbetsinsatser. Men vi tycker ändå att vi tack vare detta projekt har kommit en bra bit på väg.

Om du vill kan du under hösten följa vårt inventeringsarbete på vårt Instagram-konto. Vi kommer att flera gånger i veckan publicera bilder av länets runstenar. Genom att följa oss på: stockholmslansmusem kan du ta del av länets fantastiska kulturmiljöer i bilder.

Kontaktpersoner: Anna Östling och Lars Andersson

Publicerat i Övrigt

Väsjön revisited

För tio år sedan genomförde jag, tillsammans med kulturgeografen Stefan Höglin, en arkeologisk utredning av ett område kring Väsjön i Sollentuna kommun. Området präglades då av en småskalig bebyggelse med fritidshus och mindre villor i ett landskap som formats och omgestaltats utifrån människors olika behov under tusentals år. Härom veckan återvände jag till Väsjön för att träffa arkeologer från Stockholms universitet, som under våren undersöker lämningar av en järnåldersgård strax söder om Väsjön.  De byggplaner som för tio år sedan gav upphov till den arkeologiska utredningen är nu i färd att realiseras. Överallt kör grävmaskiner, vältar och dumpers. Stora mängder jord och grus förflyttas för att ge plats åt nya bostäder, arbetsplatser och skolor. En vanlig syn i dagens Stockholms län.

 

Väsjön

Väsjön. Foto: Richard Grönwall, Stockholms läns museum.

Nu är det vår tid som formar landskapet efter dagens behov. Efter oss kommer andra människor, med andra behov att forma om det igen. En del av lämningarna från förr har bestämts ska få ligga kvar sida vid sida med den nya bebyggelsen. Tagna ur sitt sammanhang kan det nog ändå vara svårt för många att förstå vad den gamla graven, röjningsröset eller husgrunden representerar och betyder. För det måste man lyfta blicken en aning och se över lite längre avstånd. Bara några stenkast från den nya bebyggelsen vid Väsjön finns fortfarande ett landskap som förändrats ganska litet de senaste 1 500 åren. Utifrån lämningarna i landskapet får vi en möjlighet att reflektera över de val som människor gjort före oss och hur dessa val har påverkat det landskap vi rör oss i idag. På samma sätt som våra val idag skapar nya landskap för morgondagens människor att leva i.

 

Universitetet guidar och berättar om järnålderslandskapet och de pågående undersökningarna vid Påtåker i Sollentuna tisdagen den 24 maj kl 18:00. Läs mer om visningarna här: www.facebook.com/events/584397695060283/

 

Av Richard Grönwall

 

Publicerat i Övrigt

Runstensfynd i Solna kyrka

I måndags eftermiddag den 11 januari fick jag ett telefonsamtal från Cecilia Pantzar som är byggnadsantikvarie på konsultföretaget Tyréns i Stockholm. Jag känner Cecilia sedan tidigare eftersom vi är gamla vänner och kollegor från tiden då hon jobbade på Stockholms läns museum. Samtalet var av den roligare sorten. Cecilia började med att berätta att hon tillsammans med Åsa Berger från Arkeologikonsult (också en gammal vän och kollega till mig) höll på med ett projekt i Solna kyrka. Projektet handlar bland annat om att försöka få noggrannare dateringar av kyrkan.

Relativt omgående i samtalet berättade Cecilia att de hade funnit en runsten. Min första spontana reaktion var att de hade hittat det sedan tidigare kända runstensfragmentet som förvaras i kyrkan. Min skepsis förbyttes dock snart till upprymdhet då beskrivningen av deras fynd inte alls överensstämde med det kända fragmentet. Det borde alltså röra sig om ett nyfynd.

Min ryggmärgsreflex när det gäller nya fynd av runstenar är att ringa min gode vän på Riksantikvarieämbetet, Magnus Källström. Magnus är docent i Nordiska språk och minst sagt en expert på runinskrifter. Magnus har, när det gäller den här typen av fynd, ingen startsträcka alls. Därmed bestämde vi möte tillsammans med Cecilia och Åsa i Solna kyrka redan morgonen efter. Magnus kom ut tillsammans med sin kollega Laila Kitzler Åhfeldt och vi kunde tillsammans konstatera det vi egentligen redan visste. Det var ett nyfynd.

Runstenen bestod av två fragment av röd sandsten vilka är inmurade som bottenstenar till en liten nisch i korets södra del. Det är märkligt att ristningen inte har uppmärksammats tidigare. Ristningen är både tydlig och är placerad i ett parti av kyrkan som med stor sannolikhet är från 1200-talet. Runstenen har förmodligen legat där sedan dess. En gissning är att nischen är en så kallad sakramentsnisch där nattvardskalken kan ha varit placerad. Detta är dock en försiktig preliminär gissning. För att vara säkra avvaktar vi Cecilias och Åsas arbete. Givetvis väcks funderingar om runstenen är medvetet placerad i detta viktiga läge. Ristningen måste ha varit fullt synbar när den murades in i kyrkan. Brydde man sig inte, eller har förekomsten av runor haft betydelse för medeltidens kyrkobyggare?

Ristningen i sig kommer dock knappast att få något Augustpris (citat av Åsa Berger). Det som återstår av texten är …a : stan : þi… dvs. … [ræis]a(?) stæin þe[nna] … ” … resa(?) denna sten…”. Den tycks utgöra fragment av en relativt vanlig runsten från 1000-talet e Kr. Materialet röd sandsten är intressant då det tycks finnas ett samband mellan detta och tidiga kyrkobyggnader. Kanske har runstenen varit en del av ett gravmonument, rest vid en träkyrka som har varit föregångare till Solna kyrka? Återigen en vågad spekulation från min sida.

Slutligen måste jag uttrycka min tacksamhet att få arbeta och verka tillsammans med så goda vänner och kollegor. Cecilia Pantzar, Tyréns, Åsa Berger, Arkeologikonsult, Magnus Källström och Laila Kitzler Åhfeldt från Riksantikvarieämbetet. Det är fantastiskt att få vara en del av detta oerhört kunskapstyngda sällskap. Och att samtliga blir lika uppspelta och glada över ett litet runstensfynd.

Lars Andersson

Arkeolog

Publicerat i Övrigt